ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.5.2022 σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμης ενέργειας και τη διευκόλυνση των συμφωνιών αγοράς ενέργειας – {SWD(2022) 149 final} {SWD(2022) 151 final}

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η ανανεώσιμη ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, η οποία είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να καταστεί η ενέργεια οικονομικά προσιτή και να μειωθεί η εξάρτηση της Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές ενέργειας.
(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια προσπορίζει πολλαπλά οφέλη στους πολίτες της Ένωσης: συμβάλλει στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συνδράμει στην προστασία του περιβάλλοντός μας, δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, και συμβάλλει στην τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή της Ένωσης,
καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της.
(3) Ο ενεργειακός τομέας είναι υπεύθυνος για περισσότερο από το 75 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η επιτάχυνση της παραγωγής ενέργειας από την ανάπτυξη και την εγκατάσταση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η Ένωση να επιτύχει τον
στόχο της για το 2030 όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
(4) Η ταχεία αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών τιμών ενέργειας. Το μειωμένο πάγιο κόστος και το σχεδόν μηδενικό μεταβλητό κόστος της ανανεώσιμης ενέργειας σημαίνουν ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπήρξε
σταθερότερο και χαμηλότερο από το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα καταστήσει την Ένωση λιγότερο εξαρτημένη από —κυρίως εισαγόμενα— ορυκτά καύσιμα.
(5) Όπως επιβεβαιώνεται στην ανακοίνωση «REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια» (στο εξής: ανακοίνωση REPowerEU), η ταχεία κλιμάκωση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα ορυκτά
καύσιμα και τη σταδιακή κατάργηση της κατανάλωσης ρωσικού φυσικού αερίου. Το σχέδιο REPowerEU περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του στόχου, όπως και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στο πλαίσιο του οποίου προτείνονται ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών, προσαρμοσμένες στις
περιστάσεις των επιμέρους κρατών μελών

Κατεβάστε τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΔΩ

TOP