Π. Πέρκα: «Το πολυδάπανο μοντέλο διακυβέρνησης της απολιγνιτοποίησης αποδεικνύεται και από έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών»

Δήλωση της Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πέτη Πέρκα, αναφέρει τα εξής: 

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντί να ενισχύσει τις λιγνιτικές περιοχές (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσομακροπρόθεσμα, όπως έχουμε προτείνει πολλές φορές, με μέτρα που θα ανακουφίσουν τους χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρήσεις που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την λιγνιτική δραστηριότητα (με μερική, υψηλή ή ολική) εξάρτηση από το λιγνίτη και θα αμβλύνουν κάπως τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, το μόνο που έχει κάνει εδώ και 2,5 χρόνια είναι να θεσμοθετήσει ένα πολυδάπανο και άκρως συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, το μοντέλο διακυβέρνησης της απολιγνιτοποίησης που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Ειδικότερα:

Α. Κόστος Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ

1.H χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ – ΔΑΜ, (συνολικά, 2 Διευθυντών και 6 Τμηματαρχών) ύψους 38,5 χιλ. ευρώ ετησίως.

2. Αποδοχές του Διοικητή, ύψους 80 χιλ. ευρώ ετησίως

3.Στελέχωση του Γραφείου Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ [ένας (1) Διευθυντής και επτά (7) συνεργάτες], ύψους, 270 χιλ ευρώ περίπου.

4.Την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό με συμβάσεις ι.δ.ο.χ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ [συνολικά είκοσι (20) θέσεις], που θα προσδιοριστούν με κ.υ.α. και ανέρχονται στο ποσό των 500 χιλ. ευρώ περίπου.

5. Έξοδα λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου εξοπλισμού αυτής. 850 χιλ ευρώ περίπου, για το πρώτο έτος λειτουργίας και το ποσό των 800 χιλ ευρώ περίπου, για καθένα των επομένων ετών.

Το Κόστος Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ανέρχεται δηλαδή το λιγότερο σε 2 εκ./ έτος. Επί 11 χρόνια (έως το 2032) 22 εκ. ευρώ περίπου το λιγότερο. Βέβαια το κόστος είναι πολύ υψηλότερο, αφού το συνολικό κόστος λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ θα εξειδικευθεί με την έκδοση των ΚΥΑ (καθορισμός αριθμού προσωπικού, ύψος αποδοχών) καθώς και με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 (προσδιορισμός των Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), και εννοείται τα (bonus) στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και στο προσωπικό αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ.

Επίσης στο κόστος του μοντέλου διακυβέρνησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

B. 1. Καταβολή αποδοχών στο προσωπικό (έως 20 άτομα, κατ’ ανώτατο όριο), που θα προσληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συμβάσεις ι.δ.ο.χ 370 χιλ. ευρώ περίπου.

2. Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ. (άρθρα 14 παρ. 1 και 16 παρ. 9-10).

Γ. Καταβολή αμοιβής στους ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές για την εκτίμηση των προκαθορισμένων νέων τιμών μίσθωσης των δημοσίων ακινήτων.

Δ. Και βεβαίως θα πρέπει να προσθέσουμε και το απροσδιόριστο κόστος της εταιρίας ειδικού σκοπού (spv) Μετάβαση ΑΕ για 20 χρόνια.

Το δημόσιο θα προβεί στην καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Μετάβαση ΑΕ, ύψους 2 εκατ. Ευρώ. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και τυχόν κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» στην περίπτωση σύναψης δανείων με τράπεζες ή οποιονδήποτε τρίτο.

Προβλέπεται ότι ο Διευθύνων και ο εντεταλμένος σύμβουλος της Μετάβαση Α.Ε. θα παίρνουν 160.000 ευρώ και για τους δυο ετησίως. Επιπλέον θα παίρνουν και bonus που θα καθοριστούν με ΚΥΑ. Επί 20 χρόνια 3.200.000 ευρώ και επιπλέον τα bonus.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν προσδιορίζονται οι αμοιβές/ αποζημιώσεις των εκτελεστικών και λοιπών μελών του Δ.Σ., οι δαπάνες και το ειδικό μισθολόγιο για 40 προσλήψεις προσωπικού στην μετάβαση ΑΕ, Νομικό σύμβουλο, ούτε τα bonus που θα παίρνουν. Επίσης δεν αναφέρονται οι αποδοχές των θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», καθώς και τα (bonus) που θα αποδίδονται στο προσωπικό της σε περίπτωση επίτευξης στόχων κ.λπ.

Συμπερασματικά, το μόνο που έχει πετύχει η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι να θεσμοθετήσει ένα πολυδάπανο μοντέλο διακυβέρνησης, χωρίς να προβλέπει καν την στοιχειώδη κάλυψη των νέων θέσεων στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην Μετάβαση Α.Ε. από τις άμεσα επηρεαζόμενες περιοχές της απολινγιτοποίησης, δηλαδή από τις λινγιτικές περιοχές. Ούτε καν επιπλέον μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας δεν προβλέφθηκε.

Το μοντέλο διακυβέρνησης που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2021, επιβεβαιώνει την πολιτική στόχευση της Κυβέρνησης. Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της ΝΔ για κάλυψη των ημετέρων, προσλήψεις γαλάζιων παιδιών χωρίς κριτήρια, δημιουργία νέων goldenboys και απροσδιόριστα bonus.

Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε όλες τις προσλήψεις, τα ειδικά μισθολόγια και τα bonus που θα δοθούν. Είναι κρίμα οι διαθέσιμοι πόροι αντί να διατεθούν για τη ανάκαμψη της οικονομίας των λιγνιτικών περιοχών και την στήριξη των πολιτών να διοχετευθούν είτε σε 3-4 μεγάλοι παίκτες της αγοράς ενέργειας και το lobby του φυσικού αερίου είτε σε νέα goldenboys και απροσδιόριστα bonus.

TOP