Μετριασμός Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα κατά την Ανάπτυξη Ηλιακών και Αιολικών Πηγών Ενέργειας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (IUCN)

Σήμερα, ο πλανήτης μας καλείται να αντιμετωπίσει τις απειλές της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας που αλληλο-συνδέονται και απειλούν την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδίως η καύση ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση των δασών, έχουν διαταράξει το κλιματικό σύστημα της Γης. Ταυτόχρονα, η απώλεια βιοποικιλότητας έχει φθάσει σε πρωτοφανείς ρυθμούς, με τα τρία
τέταρτα της επιφάνειας της γης να έχουν πλέον μεταβληθεί αισθητά από την ανθρώπινη δραστηριότητα και ένα εκατομμύριο είδη να απειλούνται με εξαφάνιση.

Αυτές οι δύο κρίσεις είναι βαθιά αλληλένδετες: η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα απώλειας βιοποικιλότητας και η απώλεια της βιοποικιλότητας επιδεινώνει την κλιματική κρίση.  Για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C και να αποφευχθούν οι πιο καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να γίνουν μηδενικές έως το 2050.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και άμεσα διαθέσιμους τρόπους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ένας συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, με περισσότερο εξηλεκτρισμό για την αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσε να επιφέρει τα τρία τέταρτα των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια. Ωστόσο, εάν η διαχείρισή τους δεν είναι σωστή, η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη απώλεια βιοποικιλότητας και διατάραξη των οικοσυστημικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτόμαστε όλοι. Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, για παράδειγμα, συχνά συνεπάγεται την καταστροφή ή τον κατακερματισμό οικοτόπων άγριας πανίδας, και η εξόρυξη των πρώτων υλών
που απαιτούνται για τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας εγκυμονεί ουσιαστικούς κινδύνους για την βιοποικιλότητα.

Συνεπώς, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία και αποφεύγει τις αρνητικές
επιπτώσεις και συμβάλλει στην διατήρηση της φύσης, είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη όλων των σχετικών ιθυνόντων σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής τους. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι για τη φύση εντοπίζονται το συντομότερο δυνατόν και να αναλάβουν δράση για τον μετριασμό τους, όπως η προστασία των αδιατάρακτων περιοχών από τις κατασκευές
πάρκων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συνάπτουν παρόμοιες διασφαλίσεις σε δάνεια και επενδύσεις, και οι εταιρείες ενέργειας θα πρέπει να αποφεύγουν, να ελαχιστοποιούν, να αποκαθιστούν και στη συνέχεια να αντισταθμίζουν τις υπόλοιπες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής όλων των έργων.

Για να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρειαζόμαστε επίσης νέες τεχνολογίες ενέργειας για να καταστήσουμε την κατανάλωση ενέργειας πιο αποδοτική και να ενσωματώσουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Κατεβάστε τη παρουσίαση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο συνέδριο της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Κατεβάστε τη σύνοψη  της μελέτης ΕΔΩ

Κατεβάστε τη μελέτη ΕΔΩ

TOP