Η Βουλευτής Πέτη Πέρκα για την «Παράταση προθεσμιών προσαρμογής Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε) και την ένταξη ΚΑΔ υλοτομίας στα μέτρα στήριξης»

Η Βουλευτής Πέτη Πέρκα για την «Παράταση προθεσμιών προσαρμογής Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε) και την ένταξη ΚΑΔ υλοτομίας στα μέτρα στήριξης»

Ικανοποιήθηκαν αιτήματα της Βουλευτή Φλώρινας, κ. Π. Πέρκα σχετικά με την παράταση προθεσμιών προσαρμογής στα νέα δεδομένα για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε) αλλά και την ένταξη σχετικών ΚΑΔ εργαζομένων σε υλοτομικές εργασίες στα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η κα Πέρκα μετέφερε στις αρμόδιες πολιτικές αρχές αιτήματα πολλών Δασικών Συνεταιρισμών της Φλώρινας τα οποία ήταν καθοριστικής σημασίας για αυτούς. Η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών προσαρμογής τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Eαν δεν δινόταν επιπλέον παράταση ώστε να ικανοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ν. 4423/2016 τότε θα κινδύνευαν πολλοί Δασικοί Συνεταιρισμοί στην Φλώρινα αλλά και σε όλη την επικράτεια. Η παράταση των σχετικών προθεσμιών προσαρμογής διασφαλίζει τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και πως προϋπάρχοντες δασικοί συνεταιρισμοί θα προλάβουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα χωρίς κίνδυνο να διαλυθούν προκαλώντας κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Δεδομένου όμως ότι ο Ν. 4423/2016 στοχεύει στην εξυγίανση, ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργίας των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε), η οποία θα ωφελήσει τα μέλη τους, θα συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση των δασών και θα διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου των δασεργατών που γίνονται μέλη σε ΔΑ.Σ.Ε., προς όφελος των ορεινών περιοχών και των πληθυσμών τους, η κ. Πέρκα καλεί το σύνολο των υφιστάμενων συνεταιρισμών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προσαρμοστούν εγκαίρως και πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει ο ν. 4423/2016.

Σύμφωνα με την από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προβλέφθηκε παράταση προθεσμιών προσαρμογής για τους δασικούς συνεταιρισμούς. Ειδικότερα, στο άρθρο πεντηκοστό έβδομο «Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας» προβλέπονται τα εξής:

«1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α ́ 182) παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσμίες των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α ́ 44) παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου 2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ́ 83).

2. Οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που δεν υπέβαλαν, έως την 31η Μαρτίου 2020, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον οι ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρμοσμένο καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 2020.

3. Οι προθεσμίες που παρατείνονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος εκπνέουν για κάθε ΔΑΣΕ με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 47 του ν. 4423/2016, οπότε και εκδίδεται αμελλητί η απόφαση της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των ως άνω τρίμηνων προθεσμιών.

4. Για τους ΔΑΣΕ που έως την 31η Μαρτίου 2020 έχουν ήδη πλήρως προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν. 4423/2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 126/1986, πλην της απόφασης της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2020. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη, για την κατανομή των συστάδων, και τις αιτήσεις των ΔΑΣΕ των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να χορηγείται νέα παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Παράλληλα με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκαν αρχές Απριλίου και είναι αναρτημένες στη Διαύγεια,δόθηκαν σχετικές παρατάσεις υλοτομίας μέχρι 31.05.2020 που αφορούν εργασίες στα δημοτικά δάση της Φλώρινας, ικανοποιώντας αιτήματα αρκετών υφιστάμενων συνεταιρισμών που εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που μέχρι και σήμερα επικρατούν στις ορεινές περιοχές της Φλώρινας αλλά και λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19, δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν τις σχετικές εργασίες.

Τέλος και αναφορικά με την ένταξη των σχετικών ΚΑΔ υλοτομίας στα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της πανδημίας COVID-19 περιλαμβάνονται πλέον τα εξής:με την υπ’ αριθμ. 1075/2020/2.4.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Β’ 1160/03-04-2020) εντάχθηκαν οι ΚΑΔ: 2.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες, 2.20 Υλοτομία, 2.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής, 2.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες.

Σχετική αναφορά γίνεται και στο από 31.3.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Απριλίου» όπου παρατίθενται oι ΚΑΔ που εμπίπτουν στο σχετικό πλαίσιο, καθώς και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Οι σχετικοί ΚΑΔ για την υλοτομία εντάσσονται στο πλαίσιο “2” ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες για το Δ.Τ. του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν μέσω του σχετικού συνδέσμου: δελτίο τύπου Για ενδεχόμενα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο θεσμικό, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάδειξη και επίλυσή τους.

TOP