Εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – Εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ

Η εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω τιμολογιακών μηνυμάτων, μέτρων ενεργειακής απόδοσης ή οικειοθελών προσπαθειών, μπορεί συχνά να είναι ο φθηνότερος, ασφαλέστερος και καθαρότερος τρόπος μείωσης της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία. Επίσης, η χρήση λιγότερης ενέργειας στηρίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού, διευκολύνει την εκπλήρωση απαιτήσεων αποθήκευσης και υποστηρίζει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Η οικειοθελής μείωση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας και η ταχεία λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης θα μειώσουν τον όγκο της έλλειψης αερίου και πετρελαίου σε περίπτωση διακοπής των ροών από τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη σταθεροποίηση των αγορών και την πρόληψη της περαιτέρω αστάθειας των τιμών. Μεσομακροπρόθεσμα, η εξοικονόμηση ενέργειας θα συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιφνίδιων αυξήσεων των τιμών και των ελλείψεων προμηθειών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει άμεσα τους λογαριασμούς ενέργειας και καθιστά την οικονομία μας πιο ανθεκτική. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα πλήττουν ήδη τα νοικοκυριά και όλους τους βιομηχανικούς τομείς, από τις υπηρεσίες έως την κατασκευαστική βιομηχανία και από τη γεωργία έως τις μεταφορές. Τα ενεργειακά φτωχά, ευάλωτα νοικοκυριά, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες αναγκάζονται να προβούν σε δυσάρεστες επιλογές για αποχή από τη χρήση ενέργειας. Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας επηρεάζουν επίσης τη σχετική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με πιθανές
δευτερογενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και στα εισοδήματα.

Πέρυσι, στο πλαίσιο της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 % και της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί η φιλοδοξία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση έως το τέλος αυτής της δεκαετίας. Μολονότι πρωτίστως αποσκοπούσε στη στήριξη της απανθρακοποίησης της οικονομίας της ΕΕ, η
πρόταση συνεπαγόταν και άλλα σημαντικά οφέλη, όπως η υψηλότερη ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της εξάντλησης των φυσικών πόρων.

Η υλοποίηση της πλήρους δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 % θα μειώσει την κατανάλωση αερίου κατά 30 % (ποσοστό που ισοδυναμεί με 100 bcm) έως το 2030. Πάνω από το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού θα προέλθει από την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ που προβλέπεται στην πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (στο εξής: ΟΕΑ). Ο στόχος θα επιτευχθεί με την εφαρμογή των σχετικών προτάσεων πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, όπως η ίδια η αναδιατυπωμένη ΟΕΑ, η αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (στο εξής: ΟΕΑΚ), η νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, καθώς και άλλα μέσα πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, όπως τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα νέα οχήματα, το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (στο εξής: ΣΕΔΕ) και το προτεινόμενο νέο ΣΕΔΕ για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές.

Η εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών θα επιφέρει διαρθρωτική μείωση της χρήσης ενέργειας. Στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει τώρα να πραγματοποιηθούν ακόμη πιο γρήγορα, ώστε να αυξηθεί ταχύτερα η ανθεκτικότητα και η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ

Κατεβάστε την Ανακοίνωση ΕΔΩ

TOP