Ερώτηση Π. Πέρκα “Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ανοίγει τον δρόμο σε ιδιώτες για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στον τομέα της έκδοσης εισιτηρίων”

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ανοίγει τον δρόμο σε ιδιώτες για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στον τομέα της έκδοσης εισιτηρίων».

Ερώτηση κατέθεσαν 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της αναπληρώτριας Τομεάρχη Μεταφορών της Κ.Ο. Θ. Πέρκα, προς τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και θέμα: «Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ανοίγει τον δρόμο σε ιδιώτες για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στον τομέα της έκδοσης εισιτηρίων».

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 8744/24.06.2020 Πρόσκληση υποβολής ̟προσφοράς για την ̟παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων της, ανοίγει τον δρόμο σε ιδιώτες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της μέσω εργολάβων.

Στο υφιστάμενο οργανόγραμμα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προβλέπονται οργανικές θέσεις (εκδότες εισιτηρίων) που καλύπτονταν μέχρι στιγμής μόνο από εργαζομένους της Εταιρείας και ενίοτε από Ανέργους ή Φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Ποτέ όμως από ιδιώτη. Ουσιαστικά μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, ανοίγει η κερκόπορτα παραχωρήσεων συγκοινωνιακού έργου και σε άλλους ιδιώτες π.χ για την συντήρηση εγκαταστάσεων ή τον έλεγχο κομίστρου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ̟ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αφορά στην παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε τρεις (3) σταθμούς του δικτύου της γραμμής 3 του Μετρό. Συγκεκριμένα αναθέτει στον ανάδοχο την ̟πώληση τίτλων μεταφοράς επιβατών (έκδοση εισιτηρίων και επαναφόρτιση εισιτηρίων και καρτών), καθώς και την ̟παροχή υπηρεσιών, συναφών ̟προς την επιβατική μεταφορά, από τις θυρίδες έκδοσης των τριών (3) νέων σταθμών του δικτύου της γραμμής 3: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ και ΝΙΚΑΙΑ. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις ( 3) μήνες.

Στο άρθρο 5 «Προσλήψεις Προσωπικού» της υπ’ αριθμ. Α-63085/5432/13 (ΦΕΚ Β 505 28.2.2014) Απόφασης «Έγκρισης Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» προβλέπεται ότι «1. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών της Εταιρείας, όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (314Α`) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 2. Πριν από κάθε νέα πρόσληψη εξετάζεται η δυνατότητα πλήρωσης της θέσης από εργαζόμενους που ήδη εργάζονται στην Εταιρία με αλλαγή της θέσης εργασίας τους ή/ και της κατηγορίας τους με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων αυτών.»

Οι διατάξεις του ν.3429/2005 καθώς και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις προσλήψεις παραπέμπει πάντα στις διαδικασίες ΑΣΕΠ, είτε μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ είτε του εκάστοτε φορέα υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η νέα διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έχει διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα χρηστής διοίκησης, προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας των διαδικασιών. Εύλογα προκύπτουν πολλά ερωτηματικά και έντονη ανησυχία στους εργαζομένους της εταιρείας ως προς την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τονίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά κενά οργανικών θέσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στον τομέα των εκδοτών εισιτήριων, όπως και σε άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα των ηλεκτροδηγών, σταθμαρχών, τεχνικών και μηχανικών, και η κάλυψη τους πρέπει να γίνει με προσλήψεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η ανάθεση σε ανάδοχο των θέσεων των εκδοτών εισιτηρίων εύλογα δημιουργεί ανησυχία στους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ότι το μοντέλο αυτό θα επεκταθεί και για την κάλυψη άλλων κενών οργανικών θέσεων.

Στην περίοδο 2015 -2019 η έντονη υποστελέχωση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. καλύφθηκε, σύμφωνα με τις διαδικασίες του οργανογράμματος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας. Πρώτα, εξετάστηκε η δυνατότητα πλήρωσης των θέσεων από εργαζόμενους που ήδη εργάζονται στην Εταιρία με αλλαγή της θέσης εργασίας τους ή/ και της κατηγορίας τους με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων αυτών και εφόσον τα κενά δεν καλύφθηκαν τότε επιλέχθηκε πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Για την κάλυψη δηλαδή των υπηρεσιακών αναγκών στο τομέα της έκδοσης εισιτηρίων επιλέχθηκαν φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Ακόμα και για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στα κτίρια προσωπικού, η προηγούμενη διοίκηση προχώρησε σε προσλήψεις μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και όχι μέσω εργολάβων. Είναι επομένως ενδεικτικό της διαφορετικής φιλοσοφίας της νέας διοίκησης με την προηγούμενη. Με την πολιτική της νέας διοίκησης εκτός των άλλων δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Οι εκδότες εισιτηρίων αορίστου χρόνου που καλύπτουν οργανικές θέσεις της εταιρίας και εκδότες εισιτηρίων με σύμβαση με τον εργολάβο.

Επίσης, η επιλογή αυτή της νέας Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τα πίσω, στη διαδικασία της ομιλοποίησης, δεδομένου ότι η πολιτική της ανάθεσης σε εργολάβο στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν έγινε από τον ΟΑΣΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Υπήρξε ενδο-ομιλική πρόσκληση προς ΟΣΥ και ΟΑΣΑ από την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έστω και εκτάκτως και ενόψει ανοίγματος των νέων σταθμών για την διάθεση προσωπικού που επιθυμεί να μετακινηθεί στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.; Εξετάστηκε η δυνατότητα αυτό το προσωπικό να προσκληθεί και να μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε; Ζητήθηκε από την Διοίκηση και το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών η μετακίνηση προσωπικού μέσω του πλαισίου κινητικότητας από άλλες δομές του δημοσίου;

2. Με την ολοκλήρωση του τριμήνου, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα προβεί σε εκ νέου πρόσκληση υποβολής ̟προσφοράς για την ̟παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων της; Ποιο είναι το σχέδιο για μετά;

3. Γιατί δεν εφαρμόστηκε η πάγια τακτική της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. να καλύπτει τις υπηρεσιακές της ανάγκες στον τομέα της έκδοσης εισιτηρίων και με κοινωνικό πρόσημο μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών ή ακόμη καλύτερα μέσω προγραμμάτων επιδότησης ανέργων του ΟΑΕΔ;

4. Στο πλαίσιο της ομιλοποίησης γιατί δεν έγινε η σχετική διαδικασία από τον ΟΑΣΑ;

5. Είναι στα πλάνα της νέας διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. η επέκταση του μοντέλου του αναδόχου και για την κάλυψη άλλων οργανικών κενών, όπως για παράδειγμα και σε θέσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας όπως ηλεκτροδηγών, σταθμαρχών τεχνικών, μηχανικών;

6. Γιατί η νέα διοίκηση δεν προέβη στην επιλογή προσωπικού με διαγωνισμό εποπτευόμενο από τον ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχουν τα εχέγγυα αξιοκρατίας και διαφάνειας;

7. Σε τι ενέργειες έχει προβεί η νέα διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υποστελέχωσης της εταιρείας;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ανοίγει τον δρόμο σε ιδιώτες για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στον τομέα της έκδοσης εισιτηρίων»

κ. Υπουργέ
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 8744/24.06.2020 Πρόσκληση υποβολής ̟προσφοράς για την ̟παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων της, ανοίγει τον δρόμο σε ιδιώτες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της μέσω εργολάβων.
Στο υφιστάμενο οργανόγραμμα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προβλέπονται οργανικές θέσεις (εκδότες εισιτηρίων) που καλύπτονταν μέχρι στιγμής μόνο από εργαζομένους της Εταιρείας και ενίοτε από Ανέργους ή Φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Πότε όμως από ιδιώτη. Ουσιαστικά μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ανοίγει η κερκόπορτα παραχωρήσεων συγκοινωνιακού έργου και σε άλλους ιδιώτες π.χ για την συντήρηση εγκαταστάσεων ή τον έλεγχο κομίστρου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ̟ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αφορά στην παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε τρεις (3) σταθμούς του δικτύου της γραμμής 3 του Μετρό. Συγκεκριμένα αναθέτει στον ανάδοχο την ̟πώληση τίτλων μεταφοράς επιβατών (έκδοση εισιτηρίων και επαναφόρτιση εισιτηρίων και καρτών), καθώς και την ̟παροχή υπηρεσιών, συναφών ̟προς την επιβατική μεταφορά, από τις θυρίδες έκδοσης των τριών (3) νέων σταθμών του δικτύου της γραμμής 3: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ και ΝΙΚΑΙΑ. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύβασης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις ( 3) μήνες.

Στο άρθρο 5 «Προσλήψεις Προσωπικού» της υπ’ αριθμ. Α-63085/5432/13 (ΦΕΚ Β 505 28.2.2014) Απόφασης «Έγκρισης Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» προβλέπεται ότι «1. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών της Εταιρίας, όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (314Α`) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 2. Πριν από κάθε νέα πρόσληψη εξετάζεται η δυνατότητα πλήρωσης της θέσης από εργαζόμενους που ήδη εργάζονται στην Εταιρία με αλλαγή της θέσης εργασίας τους ή/ και της κατηγορίας τους με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων αυτών.»

Οι διατάξεις του ν.3429/2005 καθώς και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις προσλήψεις παραπέμπει πάντα στις διαδικασίες ΑΣΕΠ, είτε μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ είτε του εκάστοτε φορέα υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η νέα διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έχει διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα χρηστής διοίκησης, προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας των διαδικασιών. Εύλογα προκύπτουν πολλά ερωτηματικά και έντονη ανησυχία στους εργαζομένους της εταιρίας ως προς την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τονίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά κενά οργανικών θέσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στον τομέα των εκδοτών εισιτήριων, όπως και σε άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα των ηλεκτροδηγών, σταθμαρχών, τεχνικών και μηχανικών, και η κάλυψη τους πρέπει να γίνει με προσλήψεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η ανάθεση σε ανάδοχο των θέσεων των εκδοτών εισιτηρίων εύλογα δημιουργεί ανησυχία στους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ότι το μοντέλο αυτό θα επεκταθεί και για την κάλυψη άλλων κενών οργανικών θέσεων.

Στην περίοδο 2015 -2019 η έντονη υποστελέχωση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. καλύφθηκε, σύμφωνα με τις διαδικασίες του οργανογράμματος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας. Πρώτα, εξετάστηκε η δυνατότητα πλήρωσης των θέσεων από εργαζόμενους που ήδη εργάζονται στην Εταιρία με αλλαγή της θέσης εργασίας τους ή/ και της κατηγορίας τους με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων αυτών και εφόσον τα κενά δεν καλύφθηκαν τότε επιλέχθηκε πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Για την κάλυψη δηλαδή των υπηρεσιακών αναγκών στο τομέα της έκδοσης εισιτηρίων επιλέχθηκαν φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Ακόμα και για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στα κτίρια προσωπικού, η προηγούμενη διοίκηση προχώρησε σε προσλήψεις μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και όχι μέσω εργολάβων. Είναι επομένως ενδεικτικό της διαφορετικής φιλοσοφίας της νέας διοίκησης με την προηγούμενη. Με την πολιτική της νέας διοίκησης εκτός των άλλων δημιουργούνται εργαζόμενοι δυο ταχυτήτων. Οι εκδότες εισιτηρίων αορίστου χρόνου που καλύπτουν οργανικές θέσεις της εταιρίας και εκδότες εισιτηρίων με σύμβαση με τον εργολάβο.

Επίσης, η επιλογή αυτή της νέας Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τα πίσω, στη διαδικασία της ομιλοποίησης, δεδομένου ότι η πολιτική της ανάθεσης σε εργολάβο στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν έγινε από τον ΟΑΣΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Υπήρξε ενδο-ομιλική πρόσκληση προς ΟΣΥ και ΟΑΣΑ από την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έστω και εκτάκτως και ενόψει ανοίγματος των νέων σταθμών για την διάθεση προσωπικού που επιθυμεί να μετακινηθεί στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.; Εξετάστηκε η δυνατότητα αυτό το προσωπικό να προσκληθεί και να μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε; Ζητήθηκε από την Διοίκηση και το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών η μετακίνηση προσωπικού μέσω του πλαισίου κινητικότητας από άλλες δομές του δημοσίου;

2. Με την ολοκλήρωση του τριμήνου, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα προβεί σε εκ νέου πρόσκληση υποβολής ̟προσφοράς για την ̟παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων της; Ποιο είναι το σχέδιο για μετά;

3. Γιατί δεν εφαρμόστηκε η πάγια τακτική της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. να καλύπτει τις υπηρεσιακές της ανάγκες στον τομέα της έκδοσης εισιτηρίων και με κοινωνικό πρόσημο μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών ή ακόμη καλύτερα μέσω προγραμμάτων επιδότησης ανέργων του ΟΑΕΔ;

4. Στο πλαίσιο της ομιλοποίησης γιατί δεν έγινε η σχετική διαδικασία από τον ΟΑΣΑ;

5. Είναι στα πλάνα της νέας διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. η επέκταση του μοντέλου του αναδόχου και για την κάλυψη άλλων οργανικών κενών, όπως για παράδειγμα και σε θέσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας όπως ηλεκτροδηγών, σταθμαρχών τεχνικών, μηχανικών;

6. Γιατί η νέα διοίκηση δεν προέβη στην επιλογή προσωπικού με διαγωνισμό εποπτευόμενο από τον ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχουν τα εχέγγυα αξιοκρατίας και διαφάνειας;

7. Σε τι ενέργειες έχει προβεί η νέα διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υποστελέχωσης της εταιρίας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βίτσας Δημήτρης

Γκιόλας Ιωάννης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Φάμελλος Σωκράτης

Χρηστίδου Ραλλία

 

 

 

 

TOP