Ερώτηση Π. Πέρκα “Για την επικείμενη ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς:
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Για την επικείμενη ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

Στον Δήμο Ξηρομέρου του Νομού Αιτ/νίας, επίκειται η ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας. Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης Π.Ο.Α.Υ. αναμένεται να κατατεθεί για γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) και κατόπιν με υπογραφή των συναρμόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πάει για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Οι τοπικές κοινωνίες είναι ανάστατες από την συγκεκριμένη εξέλιξη, μιας και η προτεινόμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Π.Ο.Α.Υ. περιλαμβάνει όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Ξηρομέρου με πολύ σημαντικές συνέπειες τόσο για τους κατοίκους, όσο και για την γενική ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη, η προτεινόμενη Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από 10 ζώνες (Π1-Π10), με συνολική επιφάνεια 25.977,98 στρέμματα.

Με τη συγκεκριμένη Σ.Μ.Π.Ε. η προτεινόμενη Π.Ο.Α.Υ. είναι πολύ εκτεταμένη. Η τόσο εκτεταμένη χωροθέτηση είναι καταρχήν αντίθετη με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/4.11.2011). Συγκεκριμένα για την Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ), με την ονομασία «ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ» και συντομογραφία Α3, η οποία κατηγοριοποιήθηκε στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες ιχθυοκαλλιεργητικά περιοχές, προέβλεπε την δημιουργία δύο (2) Π.Ο.Α.Υ, την Π.Ο.Α.Υ. Νοτίων Εχινάδων, με τρεις (3) ζώνες, που υλοποιήθηκε,και την Π.Ο.Α.Υ. Κεντρικών και Βόρειων Εχινάδων, με τρεις (3) ζώνες, που δεν υλοποιήθηκε. Αντ’ αυτού σήμερα βλέπουμε να προτείνεται μία Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, η οποία έχει δέκα (10) ζώνες και περιλαμβάνει και το παράκτιο κομμάτι της Αιτωλοακαρνανίας, που στις προτεινόμενες Π.Ο.Α.Υ. της συγκεκριμένης Π.Α.Υ. Α3, με την ονομασία «ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ», στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, το συγκεκριμένο παράκτιο κομμάτι δεν περιλαμβανόταν.

Επιπλέον η συγκεκριμένη χωροθέτηση της προτεινόμενης ΠΟΑΥ είναι αντίθετη τόσο με το Περιφερειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,όσο και με τον Πενταετή Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Ξηρομέρου 2016 -2020.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναφέρεται: «Η διαδημοτική αυτή χωρική ενότητα όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητα περιλαμβάνει δύο επιμέρους τουριστικές περιοχές: α) την παραλίμνια περιοχή Μεσολογγίου – Αιτωλικού και β) την παράκτια ενότητα των δυτικών ακτών του ν. Αιτωλ/νίας. Για τις Δυτικές Ακτές Αιτωλοακαρνανίας ο σχεδιασμός αφορά:
i. «Επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση με υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις των τουριστικών υποδομών του θαλάσσιου, ιστιοπλοϊκού και αλιευτικού τουρισμού και δημιουργία ΠΟΤΑ,
ii. Αναβάθμιση υποδομών αγκυροβολίου Αστακού και δημιουργία ξενοδοχειακής μαρίνας στη θέση Σταυρολιμνιώνας Αστακού (κατεύθυνση και του αναθεωρημένου ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού».

Ακολούθως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ξηρομέρου «Πενταετής Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Ξηρομέρου 2016-2020», εξειδικεύοντας τον παραπάνω περιφερειακό σχεδιασμό για την Περιφέρεια, αναφέρει:
«Βόρεια της ευρύτερης περιοχής του Πλατυγιαλίου Αστακού στην παράκτια ενότητα των δυτικών ακτών Αιτωλ/νίας,η κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στις εντατικές υδατοκαλλιέργειες είναι η αποφυγή νέων εγκαταστάσεων με νέες χωροθετήσεις.

Στο τμήμα της παράκτιας ενότητας από τον Αστακό μέχρι την ευρύτερη περιοχή της Παλαίρου,η κατεύθυνση είναι να εντοπισθούν επί μέρους περιοχές (ζώνες) τουριστικής ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιστιοπλοϊκού, αλιευτικού, περιηγητικού, αγροτουρισμού κ.α.), με δεδομένο ότι η περιοχή αυτή μπορεί να παρουσιάσει μια ελεγχόμενη δυναμική στην τουριστική ανάπτυξη και στον παραθερισμό.
Επίσης για την περιοχή των δυτικών ακτών της Αιτωλοακαρνανίας προτείνεται:

η επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση με υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις των τουριστικών υποδομών του θαλάσσιου, ιστιοπλοϊκού και αλιευτικού τουρισμού και προώθηση της δημιουργίας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε περιοχή ανατολικά του Μύτικα. Ηαναβάθμιση υποδομών αγκυροβολίου Αστακού και δημιουργία ξενοδοχειακής μαρίνας στη θέση Σταυρολιμνιώνας Αστακού (αποτελεί ταυτόχρονα κατεύθυνση και του αναθεωρημένου ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού)».

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η παρούσα ΣΜΠΕ δεν λαμβάνει υπόψιν το χωροταξικό σχέδιο όπως αυτό αποτυπώνεται στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω (μεγάλη έκταση και σε παράκτια ζώνη, αντιθέσεις με τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό), αλλά και επειδή βασικό εργαλείο της ΣΜΠΕ είναι η διαβούλευση ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία, θα έπρεπε η συγκεκριμένη να λάβει τη θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας. Αντίθετα, για τη συγκεκριμένη μελέτη ΣΜΠΕ δεν έλαβαν γνώση και δεν γνωμοδότησαν ούτε οι Τοπικές Κοινότητες, ούτε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου,ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίθετα, ο Δήμος ενημερώθηκε για την ΣΜΠΕ αφού αυτή είχε λάβει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

O Δήμος Ξηρομέρου με σχετική του απόφαση, την υπ’ αριθμ. 87/2020, έχει δηλώσει την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχέδιο της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ. καθώς και όλοι οι θεσμικοί φορείς της περιοχής έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις εναντίωσης για την συγκεκριμένη εξέλιξη, μιας και το προτεινόμενο σχέδιο της συγκεκριμένης Π.Ο.Α.Υ., περιλαμβάνει όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Ξηρομέρου.

Επειδή όλοι μας και η τοπική κοινωνία είναι υπέρ της ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή και της δημιουργίας ΠΟΑΥ, που να είναι όμως χωροθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς της οικονομίας της περιοχής.
Επειδή η συγκεκριμένη μελέτη ΣΜΠΕ φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψιν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις της τέως Νομαρχίας Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ξηρομέρου
Επειδή η γνώμη της τοπικής κοινωνίας και των θεσμών της είναι απαραίτητο να ζητείται όχι μόνο για τυπικούς λόγους αλλά και για λόγους ουσίας σε τόσο εκτεταμένα έργα
Επειδή υπάρχει χρόνος και διάθεση από μέρους του Δήμου Ξηρομέρου για διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για απόσυρση και τροποποίηση της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ, με συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

– Με ποιο νομικό πλαίσιο έχουμε ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. στην παράκτια ζώνη του Δήμου Ξηρομέρου, όταν το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο δεν προβλέπει ίδρυση Π.Ο.Α.Υ.στη συγκεκριμένη περιοχή;
– Θα λάβετε υπόψιν στην εξέταση της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ τις χωροθετήσεις που περιέχονται στο Σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και στο Πενταετή Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Ξηρομέρου 2016 – 2020;
– Προτίθεστε να δώσετε εντολή και χρόνο για διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για τη δημιουργία συναίνεσης για την δημιουργία ΠΟΑΥ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αραχωβίτης Σταύρος
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Βαρεμένος Γεώργιος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

 

TOP