Ερώτηση Π. Πέρκα: “Επιπλέον αποζημίωση έως 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης για το έτος ζημίας 2019 για τα φασόλια Πρεσπών της Φλώρινας, ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)”

Ερώτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Πέτης Πέρκα για την επιπλέον αποζημίωση έως 30% για τα φασόλια Πρεσπών

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την Επιπλέον αποζημίωση έως 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης για το έτος ζημίας 2019 για τα φασόλια Πρεσπών της Φλώρινας, ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Ειδικότερα, η κα Πέρκα επικαλείται τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες τα φασόλια Πρεσπών της Φλώρινας (Πλακέ – Μεγαλόσπερμα και Γίγαντες – Ελέφαντες) αναγνωρίστηκαν ως προϊόντα «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» (Π.Ο.Π.) καθώς και τις τροποποιητικές αντίστοιχες αποφάσεις, με τις οποίες τα φασόλια Πρεσπών της Φλώρινας αναγνωρίστηκαν ως προϊόντα με «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)».

Επίσης η κα Πέρκα επικαλείται αφενός την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τους σχετικούς κανονισμούς όπου έχουν συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο και προστατεύουν εξίσου τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ και αφετέρου τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ (Β΄1668/27.7.2011) σύμφωνα με τον οποίο το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης μπορεί να αυξάνεται ως 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης για βιολογικά προϊόντα καθώς και προϊόντα ΠΟΠ.

Με βάση τα παραπάνω, η κα Πέρκα ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό αν εφαρμόζεται η παρ. 4δ του άρθρου 23 του Κανονισμού του ΕΛΓΑ σύμφωνα με την οποία, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης για βιολογικά προϊόντα και Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και επομένως και Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) μπορεί να αυξάνεται μέχρι και κατά 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Επίσης, ρωτάει αν θα καθοριστεί επιπλέον αποζημίωση για τα φασόλια Πρεσπών του Ν. Φλώρινας (Πλακέ -Μεγαλόσπερμα και Γίγαντες – Ελέφαντες) που είναι ΠΓΕ και άρα εντάσσονται στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο των ΠΟΠ, αν Θα υπάρξει σχετική μέριμνα ώστε η επιπλέον αποζημίωση για τους φασολοπαραγωγούς των Πρεσπών, δεδομένης της σημαντικής καταστροφής που υπέστησαν αλλά και των ειδικών οικονομικών συνθηκών που συντρέχουν να λάβει την μέγιστη προβλεπόμενη τιμή καθώς και πότε θα αποφανθεί σχετικά επί του θέματος το ΔΣ του ΕΛΓA κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής του ΕΛΓΑ.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Επιπλέον αποζημίωση έως 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης για το έτος ζημίας 2019 για τα φασόλια Πρεσπών της Φλώρινας, ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)»

Σε συνέχεια της ερώτησής μου με θέμα: «Καταβολή αποζημιώσεων έτους 2019 σε αγρότες και κτηνοτρόφους της Φλώρινας και ενίσχυση αγροδιατροφικού τομέα βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», στην οποία αναφέρθηκα εκτενώς στις καθυστερήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για το έτος ζημιάς 2019 στους παραγωγούς της Φλώρινας για το έτος ζημιάς 2019 (βλ. την υπ’ αριθμ 6247/06.05.2020 ερώτηση https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11261353.pdf ) και με δεδομένο ότι τα φασόλια Πρεσπών έχουν αναγνωριστεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), σας ενημερώνουμε ως εξής: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 111/18.1.1994 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 25/18.1.1994) τα φασόλια (Πλακέ – Μεγαλόσπερμα) Πρεσπών του Ν. Φλώρινας αναγνωρίστηκαν ως προϊόντα «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» (Π.Ο.Π.).

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 112/18.1.1994 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 25/18.1.1994) τα φασόλια (Γίγαντες – Ελέφαντες) Πρεσπών του Ν. Φλώρινας αναγνωρίστηκαν επίσης ως προϊόντα «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» (Π.Ο.Π.). Στη συνέχεια με τις υπ’ αριθμ. 301066/13.5.2009 και 301067/13.5.2009 Αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1007/28.05.2009) τροποποιήθηκαν οι αρχικές αποφάσεις και τα φασόλια Πρεσπών του Ν. Φλώρινας (Πλακέ- Μεγαλόσπερμα και Γίγαντες – Ελέφαντες) αναγνωρίστηκαν ως προϊόντα με «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)». Η αναγνώριση των φασολιών Πρεσπών του Ν. Φλώρινας ως ΠΓΕ έχει δημοσιευτεί σχετικά και στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L202 1998). Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία η ένδειξη ΠΟΠ νοείται ως η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Στην πορεία εξειδικεύτηκαν περαιτέρω οι όροι και εισήχθη η κατηγορία ΠΓΕ ως υποσύνολο των ΠΟΠ. Ως εκ τούτου η ένδειξη ΠΓΕ νοείται ως η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της  παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προστατεύει εξίσου τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ και τα εντάσσει στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο και έτσι ότι ισχύει για τα ΠΟΠ ισχύει και για το υποσύνολο τους, τα προϊόντα ΠΓΕ. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από σύντομο ενημερωτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 1992 με τον υπ’ αριθμ. 2081/92 Κανονισμό του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και με τον υπ’ αριθμ. 2082/92 Κανονισμό του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 το καθεστώς, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Το 2006 με στόχο τη βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους υπ’ αριθμ. 509/06 Κανονισμό του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 και τον υπ’ αριθμ. 510/06 Κανονισμό του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής τους και η σκοπιμότητά τους. Με τον υπ’ αριθμ. 1151/2012 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» έχουν συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο οι ανωτέρω κανονισμοί (Καν(ΕΚ) 509/2006 και 510/2006).

Στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ (Β΄1668/27.7.2011) και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 παρ. 4δ προβλέπεται ότι το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης μπορεί να αυξάνεται ως 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης για βιολογικά προϊόντα καθώς και προϊόντα ΠΟΠ. Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει: «Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:… δ. Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ή σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση που συγκεκριμένο είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο πίνακα καθορισμού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πλην των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων και των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που μπορεί να αυξάνεται μέχρι και κατά 30% εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης. Οι τιμές που καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. προσδιορίζονται κατ` ανάλογο τρόπο με αυτόν που προβλέπεται κάθε φορά για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας.»

Οι φασολοπαραγωγοί των Πρεσπών όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια είχαν αποζημιωθεί επιπλέον μετά από σχετική απόφαση του ΕΛΓΑ με αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης από την βασική τιμή αφού όπως προκύπτει από τα προηγούμενα τα προϊόντα τους είναι ΠΓΕ όρος που αποτελεί υποσύνολο-εξέλιξη των ΠΟΠ για τα οποία μαζί με τα βιολογικά προβλέπεται αυξημένη αποζημίωση έως και 30% κατόπιν αποφάσεως του ΕΛΓΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Εφαρμόζεται η παρ. 4δ του άρθρου 23 του Κανονισμού του ΕΛΓΑ σύμφωνα με την οποία, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης για βιολογικά προϊόντα και Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και επομένως και Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) μπορεί να αυξάνεται μέχρι και κατά 30% από την βασική τιμή αποζημίωσης εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών του κανονισμού του ΕΛΓΑ;
  2. Για τα φασόλια Πρεσπών του Ν. Φλώρινας (Πλακέ -Μεγαλόσπερμα και Γίγαντες – Ελέφαντες) που είναι ΠΓΕ και άρα εντάσσονται στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο των ΠΟΠ θα καθοριστεί επιπλέον αποζημίωση; Θα υπάρξει σχετική μέριμνα ώστε η επιπλέον αποζημίωση για τους φασολοπαραγωγούς των Πρεσπών, δεδομένης της σημαντικής καταστροφής που υπέστησαν αλλά και των ειδικών οικονομικών συνθηκών που συντρέχουν να λάβει την μέγιστη προβλεπόμενη τιμή; πότε θα αποφανθεί σχετικά επί του θέματος το ΔΣ του ΕΛΓA κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής του ΕΛΓΑ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

TOP