Ερώτηση Π. Πέρκα: «Αριστείας συνέχεια και στον ΟΣΕ»

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Αριστείας συνέχεια και στον ΟΣΕ»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Αριστείας συνέχεια και στον ΟΣΕ»

Με την υπ’ αριθμ. Δ4δ/15840/18.4.2019 (Β΄ 1654/14.05.2019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΟΣΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5742/14.01.2019 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του ΕΚΛ του ΟΣΕ, η διάρθρωση των μονάδων της ΟΣΕ Α.Ε έχει ως εξής: δυο Γενικές Διευθύνσεις διαρθρωμένες σε πέντε Διευθύνσεις: 1. Γενική Δ/νση Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων (α. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προδιαγραφών και Κανονισμών β. Δ/νση Συντήρησης Υποδομών Δικτύων και Τεχνολογικών Συστημάτων γ. Δ/νση Έργων), 2. Γενική Δ/νση Εκμετάλλευσης (α. Δ/νση Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Χωρητικότητας β. Δ/νση Κτιριακών Υποδομών και Σταθμών) και επτά Διευθύνσεις που υπάγονται απευθείας στο Διευθύνoντα Σύμβουλο: 1. Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών 2. Δ/νση Συντονισμού Βορείου Ελλάδας 3. Δ/νση Οικονομικών 4. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Δ/νση Πληροφορικής 6. Δ/νση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 7. Δ/νση Διαγωνισμών και Συμβάσεων.

Ο αρχικός ΕΚΛ του ΟΣΕ τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. Φ.8/30400/3540/01.03.2012 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β` 698), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ8/44565/2148 ίδια απόφαση (Β΄ 3372/ 19.10.2016). Η διάρθρωση των μονάδων της ΟΣΕ Α.Ε, σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είχε ως εξής: δυο Γενικές Διευθύνσεις διαρθρωμένες σε οκτώ Διευθύνσεις: 1. Γεν. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών (α. Δ/νση Οικονομικών, β. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, γ. Δ/νση Πληροφορικής δ. Δ/νση Προμηθειών και Εφοδιασμού), 2. Γεν. Δ/νση Δικτύων (α. Δ/νση Σιδηροδρομικών β. Δ/νση Συντήρησης Γραμμών, γ. Δ/νση Συντήρησης Η/Υ δ. Δ/νση Κυκλοφορίας) και τέσσερις (4) Διευθύνσεις υπαγόμενες απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο: 1. Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών, 2.Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 3. Δ/νση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 4. Δ/νση Υποστήριξης Βορείου Ελλάδας.

Προκύπτει δηλαδή ότι οι θέσεις ευθύνης (μέχρι το επίπεδο Διεύθυνσης) του ΕΚΛ της ΟΣΕ Α.Ε., τόσο το 2016 όσο και με την τροποποίηση το 2019 ήταν: δυο (2) Γεν. Διευθύνσεις και δώδεκα (12) Διευθύνσεις, αριθμητικά ίσες (παρόλο που καταργήθηκαν και δημιουργήθηκαν νέες δομές). Για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης με το νέο οργανόγραμμα προβλέφθηκε στον ΕΚΛ της ΟΣΕ Α.Ε., στο Κεφάλαιο ΙΕ «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» και ειδικότερα στο Άρθρο 96 «Τελικές – Συμπληρωματικές διατάξεις», ότι «Παραμένουν σε ισχύ η υφιστάμενη, κατά το χρόνο δημοσίευσης στελέχωση των θέσεων ευθύνης του προηγούμενου Κανονισμού, μέχρι την κάλυψη των θέσεων από τον παρόντα Κανονισμό, μετά την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης». Άλλωστε η κάλυψη των θέσεων ευθύνης με προκήρυξη των θέσεων εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ περί αξιοκρατίας και διαφάνειας στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Παρά τα ανωτέρω αναγραφόμενα, η πρώτη κίνηση της πρόσφατα διορισμένης διοίκησης του ΟΣΕ ήταν να αποφασίσει και να εγκρίνει την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων, επικαλούμενη το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, τον ΕΚΛ της ΟΣΕ Α.Ε και τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5,6 του ν. 3429/2005.

Πρώτο οξύμωρο γεγονός: Η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή για την κάλυψη των θέσεων του νέου οργανογράμματος χωρίς προκήρυξη και αξιολόγηση αντίκειται στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ!!!

Δεύτερο οξύμωρο γεγονός: Εκτός από τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων (του νέου οργανογράμματος), ο ΟΣΕ έχει αναθέσει στον ίδιο Γενικό Διευθυντή και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις Διευθύνσεις, υπηρεσίες του προηγούμενου οργανογράμματος, ήτοι του αρχικού ΕΚΛ του ΟΣΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ8/44565/2148 ίδια απόφαση (Β΄ 3372/ 19.10.2016), μέχρι την ημερομηνία έναρξης και πλήρους εφαρμογής του οργανογράμματος της εταιρίας. Προκύπτει δηλαδή ένα υβριδικό νέο σχήμα, όπου εφαρμόζεται παράλληλα το νέο οργανόγραμμα (του 2019) αναφορικά με τη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων αλλά και το προηγούμενο οργανόγραμμα (του 2016). Επιπλέον, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΣΕ είναι αναρτημένο ένα νέο οργανόγραμμα, το οποίο δεν είναι ούτε το οργανόγραμμα του 2019, ούτε το οργανόγραμμα του 2012 όπως τροποποιήθηκε το 2016. Εύλογα λοιπόν μας προκαλούνται απορίες για αυτό το υβριδικό νέο σχήμα και νέο οργανόγραμμα που εφαρμόζει η νέα διοίκηση του ΟΣΕ, το οποίο αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του ΟΣΕ και στις κείμενες διατάξεις γενικότερα και ενδεχομένως να δημιουργούνται θέματα ασφάλειας δικαίου των αποφάσεων της ΟΣΕ Α.Ε.

Τρίτο οξύμωρο γεγονός: Έχουμε πληροφορίες ότι η νέα διοίκηση του ΟΣΕ ετοιμάζει νέο οργανόγραμμα και νέο ΕΚΛ, χωρίς να έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από την έναρξη ισχύος του οργανογράμματος του 2019. Επανερχόμαστε ξανά στη λογική του «ράβε ξήλωνε».

Τέταρτο οξύμωρο γεγονός: Ακούμε διαμαρτυρίες ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΕ πραγματοποιείται και με βάση κομματικά κριτήρια. Επανέρχονται λογικές του παλαιοκομματικού συστήματος, που τόσα χρόνια υπηρετούσε η ΝΔ, όπως «στον πάγο υπάλληλοι που υποστήριξαν αντίπαλα πολιτικά κόμματα».

Πέμπτο οξύμωρο γεγονός: Ο εν λόγω Γενικός Διευθυντής, αποχώρησε λόγω σύνταξης από τον ΟΣΕ στις 17.12.2017, λαμβάνοντας και τη σχετική εφ’ άπαξ αποζημίωση. Ενώ λοιπόν η σύζευξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών με τη δημιουργική σκέψη και την καινοτομία αποτελούν μονόδρομο και όρο επιβίωσης για τον τομέα των μεταφορών και ειδικά για το σιδηρόδρομο, η ΝΔ επιλέγει την «επιστροφή» και μάλιστα αναβαθμισμένη των συνταξιούχων, κακοποιώντας κάθε έννοια προόδου, ανάπτυξης και αξιοκρατίας. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ για επιλογή των αρίστων με αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλες τις θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαπιστώνουμε ότι μετά την κατάργηση του μητρώου επιτελικών στελεχών για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ, μετά το φιάσκο της κάλυψης των θέσεων των Διοικητών στα νοσοκομεία «τύπου Πατέρα», έρχεται η σειρά του ΟΣΕ. Η Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις «βολέματος» των ημετέρων, χωρίς τυπικές διαδικασίες και προσόντα, βλέπει το κράτος σαν λάφυρο, γεγονός που χρήζει πολιτικής και ηθικής καταδίκης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν έγινε προκήρυξη των θέσεων ευθύνης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας; Έχει καλυφθεί το σύνολο των θέσεων ευθύνης του νέου οργανογράμματος του ΟΣΕ;

2. Πώς επιλέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων χωρίς να έχει προηγηθεί προκήρυξη των θέσεων ευθύνης;

3. Η υφιστάμενη, τον Μάιο του 2019, κάλυψη των θέσεων ευθύνης διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη των θέσεων του νέου οργανογράμματος, μετά από σχετική προκήρυξη των θέσεων ευθύνης;

4. Ποιο είναι το οργανόγραμμα του ΟΣΕ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει; Ποιο οργανόγραμμα εφαρμόζει η διοίκηση του ΟΣΕ; Ποιο οργανόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ; Θα τροποποιηθεί εκ νέου το οργανόγραμμα του ΟΣΕ;

5. Ποιες αρμοδιότητες / καθήκοντα έχει ο υφιστάμενος «υπέρ-Γενικός», Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων;

6. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ ορίζεται σε 3.585 Ευρώ μεικτά το μήνα, για τρία έτη, σύμφωνα με την από 1.12.2019 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Συμβαδίζει η αμοιβή αυτή με αντίστοιχες θέσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία

TOP