Ερώτηση Π. Πέρκα: «Άμεση τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την κυκλοφορία των λιπασμάτων»

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1009/2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά, που ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις κυκλοφορίας λιπασμάτων, σε αντίθεση με τον προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Λιπασμάτων, είναι προαιρετικός. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μέτρα εναρμόνισης προϊόντων στο ενωσιακό δίκαιο, ο κανονισμός,  δεν απαγορεύει τη διάθεση μη εναρμονισμένων λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με τους γενικούς κανόνες της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεδομένου του ιδιαίτερα τοπικού χαρακτήρα ορισμένων αγορών προϊόντων, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τους εναρμονισμένους κανόνες θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική και θα πρέπει να απαιτείται μόνο για προϊόντα που προορίζονται να παρέχουν θρεπτικά στοιχεία στα φυτά, ή να βελτιώνουν την αποδοτικότητα της θρέψης των φυτών και τα οποία φέρουν το σήμα CE όταν διατίθενται στην αγορά.

Με άλλα λόγια, δε θίγει και δεν απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων λίπανσης-λιπασμάτων που δεν φέρουν το σήμα CE, των αποκαλούμενων «εθνικών λιπασμάτων» που διατίθενται στην αγορά. Αντίθετα, επιτρέπει οι παραγωγοί προϊόντων λίπανσης -λιπασμάτων να επιλέξουν να διαθέσουν στην αγορά ένα προϊόν λίπανσης ως «Λίπασμα CE» ή ως «Εθνικά Λιπάσματα»

Ωστόσο, η κυκλοφορία των λιπασμάτων που βασίζεται στην εθνική νομοθεσία ακολουθεί την ΚΥΑ 291180/11034/02, και αφορά την κυκλοφορία Νέου Τύπου Λιπασμάτων. Είναι γεγονός ότι η υπάρχουσα νομοθεσία, που μετρά ήδη 22 χρόνια, είχε συνταχθεί με τις ανάγκες μια άλλης εποχής και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που προάγουν τη γραφειοκρατία, ενώ για την αδειοδότηση ενός νέου λιπάσματος ο χρόνος αξιολόγησης ξεπερνά τους 8 μήνες!

Η δημιουργία μιας σύγχρονης εθνικής ρύθμισης που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις άμεσης αδειοδότησης των Εθνικών Λιπασμάτων, αλλά και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των λιπασμάτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη τόσο για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων, όσο και για την ενίσχυση του Έλληνα αγρότη, αφού θα έχει περισσότερες επιλογές προϊόντων λίπανσης στη διάθεσή του, προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, αλλά και στις καλλιέργειές μας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένες τις ανάγκες της Ελληνικής Γεωργία η μη άμεση έκδοση αυτών των αποφάσεων μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών, αλλά στερεί και προϊόντα λίπανσης από τους Έλληνες αγρότες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Γιατί δεν έχει τροποποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την κυκλοφορία των λιπασμάτων; Αντιλαμβάνεται ότι η αδράνεια αυτή μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών;
  • Θα προβεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης εθνικής ρύθμισης για την αδειοδότηση, ασφάλεια και ποιότητα των λιπασμάτων, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας; Προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα έκδοσης των σχετικών αποφάσεων;

 

                                                                       Οι ερωτώντες Βουλευτές

                                                                        Πέρκα  Θεοπίστη (Πέτη)

                                                                           Τζούφη Μερόπη

                                                                          Φερχάτ Οζγκιούρ

                                                                           Φωτίου Θεανώ

 

TOP