Έκθεση ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Εκτίμηση υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας [Περίοδος Ιούλιος 2021‐Μάρτιος 2022]

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η ορθολογική εκτίμηση των υπερκερδών από τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2021‐Μάρτιος 2022, στη βάση αντικειμενικών και επίσημων δεδομένων, όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από τους θεσμικούς φορείς ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, κλπ.

Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης γίνεται υπολογισμός των «ουρανοκατέβατων» ή «απροσδόκητων» κερδών (windfall profits) που προκύπτουν κυρίως για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), καθώς όλο το εξεταζόμενο διάστημα, με εξαίρεση τον Ιούλιο 2021, η οριακή τιμή συστήματος στην αγορά επόμενης ημέρας ήταν κατά πολύ υψηλότερη της μεσοσταθμικής τιμής αποζημίωσης των έργων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Στόχος των παραπάνω είναι, αφενός, η κατάδειξη των στρεβλώσεων και των δυσλειτουργιών στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και, αφετέρου, σε αντιδιαστολή με τον ελλιπή υπολογισμό των υπερκερδών από τη ΡΑΕ, ο ορθός και δίκαιος υπολογισμός των υπερκερδών που θα πρέπει να ανακτηθούν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, ώστε αυτά να αποδοθούν πίσω στους καταναλωτές.

Παράλληλα, από την εκτίμηση των «ουρανοκατέβατων» κερδών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα οποία, σύμφωνα και με την επίσημη έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., οδήγησαν σε υπερπλεονάσματα στον ΕΛΑΠΕ, τα οποία επιστρέφονται ως επιδότηση στους  καταναλωτές. Ήδη, μέρος του υπερπλεονάσματος (780+320=1.100 εκατ. ευρώ) έχει δεσμευθεί για απόδοση στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης που θεσπίστηκε με το Ν. 4843/2021 ως βασικό ταμείο συγκέντρωσης πόρων και απόδοσής του ως επιδότηση σε ομάδες καταναλωτών.

Τέλος κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης προσδιορίστηκαν οι πόροι, οι οποίοι την ανωτέρω περίοδο χρεώθηκαν στους καταναλωτές όλων των κατηγοριών ενώ θα μπορούσε να αποφευχθεί η χρέωση αυτή είτε λόγω του μοντέλου της χονδρεμπορικής αγοράς (ουρανοκατέβατα κέρδη ΑΠΕ) είτε λόγω πλεονάσματος στους αντίστοιχους λογαριασμούς (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ). Η αποφυγή της χρέωσης αυτής θα μπορούσε να ελαφρύνει σημαντικά τους καταναλωτές.

Κατεβάστε τη μελέτη ΕΔΩ

TOP